fbpx

CAZON – Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, którego zamierzeniem są działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ma przeciwdziałać wykluczeniu, promować ideę równych szans, ukazywać różnorodność ścieżek aktywności zawodowej (pracownik, pracodawca, partner), rozwiązywać problem dostępności usług poprzez osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej, aktywizować osoby niepełnosprawne pod względem zawodowym, społecznym w ramach szkoleń i doradztwa.

 

Pomimo wielu zmian zachodzących w polityce Polski i UE osoby niepełnosprawne nadal są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym i marginalizacją zawodową. Bariery świadomościowe społeczeństwa, stereotypy, marginalne zaangażowanie sektora publicznego w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz ogólnie trudna sytuacja na rynku pracy pogłębiają te zagrożenia.

 

Poprzez program szkoleń informatycznych, językowych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, itp. chcemy zwiększyć współdziałanie osób niepełnosprawnych jako równorzędnych partnerów na rynku pracy z osobami pełnosprawnymi i zwiększyć ich aktywność we własnym środowisku.

 

Dzięki zdobyczom techniki informatycznej aktualnie znacznie łatwiej jest nam wszystkim funkcjonować i media te należy jak najszerzej wykorzystać w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych uczestników CAZON m.in. poprzez program e-lerningu, będącym bardzo prostym i tanim narzędziem szkoleniowym, który Fundacja „Pomóż i Ty” pozyskała przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej. Ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do specjalistycznych pomocy technicznych i brak umiejętności korzystania z dotacji połączony z wysokimi kosztami szkoleń często jest barierą nie do pokonania dla osób niepełnosprawnych. Idea skorzystania z asystenta osoby niepełnosprawnej pomimo rozwoju i promocji od kilku lat jest na dzień dzisiejszy finansowo niedostępna dla większości osób niepełnosprawnych, dlatego warto rozwijać działania ukierunkowane na osoby niepełnosprawne z wykorzystaniem potencjału i przedsiębiorczości w zakresie organizacji pracy i życia poprzez liderów osób niepełnosprawnych, którzy swym przykładem zachęca innych do działania.

 

CAZON to miejsce aktywizacji liderów wśród osób niepełnosprawnych, którzy jako najlepszy wzór do naśladowania dla innych niepełnosprawnych upowszechniać będą jego idee w skali mikro. Prowadzący CAZON to osoby aktywne, angażujące się w działalność na rzecz niepełnosprawnych oraz współpracujące z NGOsami i ich partnerami, a więc wiarygodne i mające doświadczenie.

 

CAZON będzie skarbnicą informacji, doradztwa, pośrednictwa szkoleniowo-aktywizacyjnego poprzez fachowe poradnictwo, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, działalność informacyjna, kolportażową, promocyjną z użyciem głównie narzędzi typu Internet. Formy działalności poradniczej prowadzonej nieodpłatnie oraz udostępnianej przez Internet umożliwią osiągnięcie zakładanych rezultatów tj. to pobudzenie w uczestnikach chęci do działania i zmierzenia swoich sił nie tylko na rynku pracy ale przede wszystkim podniesienie samooceny i aspiracji zawodowych i życiowych oraz podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do bycia aktywnym po za własnym domem.

 

CAZON prowadzony będzie przede wszystkim przez niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych prowadzona przez CAZON ma na celu nie tylko aktywizować niepełnosprawnych do podjęcia pracy i przygotować do niej, ale także kształtować aktywną postawę życiową, sprzyjającą pełnemu zaangażowaniu w społeczeństwie i pozytywne nastawienie do własnych możliwości interpersonalno-zawodowych. Poza zapoznaniem się z ofertami potencjalnych pracodawców, możliwościami samozatrudnienia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i sektorem MŚP niepełnosprawni będą mieli możliwość przygotowania i przedstawienia własnej oferty pracy.

 

Dzięki projektowi CAZON niepełnosprawni skorzystają z:

 

  • porad związanych z określeniem drogi zawodowej
  • umiejętności poszukiwania pracy
  • usług doradczych
  • wsparcia psychologicznego i prawnego

 

Adres CAZON :

Gdynia ul. Owsiana 7

Tel. kontaktowy 58-663-81-41 w godz. 9.00-17.00

 Udostępnij

Skip to content