fbpx

Postanowienia Ogólne

 

§1

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH” zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów:

 1. Malwina Sojecka
 2. Jacek Sojecki

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym pod numerem repertorium A nr 6908/2005 sporządzonym w dniu 21.10.2005 przed notariuszem Joanna Solecką.

§2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. Poz.203), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.), oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH”.
 2. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może używać, łącznie z nazwą określoną w ust. l, tłumaczenia w brzmieniu: Fundation for Disabled Children „GIVE SMILE”. W celu współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy własnej w wybranych językach obcych.

§4

 1. Fundacja jest organizacją samorządną i ma osobowość prawną.
 2. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.
 3. Symbol i nazwa Fundacji podlegaj ą ochronie prawnej.
 4. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innym formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji, oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego tj. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
Cele i Sposoby Działania Fundacji

§8

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań publicznych:

 1. działalności charytatywnej;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działa wspomagających rozwój demokracji;
 15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. promocji i organizacji wolontariatu;
 18. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

§9

Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Do działań nieodpłatnych należą:
  1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
  3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
  4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
  5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, 
  7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.
 2. Do działań odpłatnych należą:
  1. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
  2. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
  3. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
  4. Promowanie przedsiębiorczości,
  5. Świadczenie usług doradczych,
  6. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
  7. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  8. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

§10

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.

§11

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§12 *

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
 5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji i dotacji,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetek, dochodów z majątku,
 • inwestowania majątku Fundacji,
 • środków finansowych, papierów wartościowych, nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania,
 • prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§14

 1. Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
  • Przekazywania lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,
  • Udzielania pożyczek członkom, członkom organów organizacji, pracownikom lub ich rodzinom,
  • Dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji, organów organizacji, pracownicy, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób,
  • Wykorzystywania majątku organizacji przez jej członków, członków jej organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych osób.

§15

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§16

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają w ciągu 12 kolejnych miesięcy na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10 000 PLN mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§17

Organami Fundacji są: A. Rada Fundatorów. B. Zarząd Fundacji.

§18

Rada Fundatorów:

 1. Rada Fundatorów, zwana dalej Radą jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, niezależnym od organu zarządzającego Fundacji.
 2. Składa się z członków w liczbie od 2 do 5.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej składu, powołują swą decyzją Fundatorzy.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Rada może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu albo przez Fundatorów łącznie.
 8. Członkowie Rady na podstawie art. 20.pkt.6 ppkt.c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymywać wynagrodzenie po podjęciu decyzji przez Zarząd.
 9. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

§19

 1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w roku w siedzibie Fundacji.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i protokolant.
 4. Członkowie Rady zawiadamiani są o posiedzeniu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym 14 dni przed odbyciem posiedzenia.

§20

 1. W przypadku powołania członka Rady, za jego pisemną zgodą do pełnienia funkcji w Zarządzie lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo w Radzie wygasa.
 2. Jeżeli na skutek wygaśnięcia członkostwa o którym mowa w ustępie l Rada nie posiadałaby wymaganej liczby członków dokonuje się wyboru nowego członka przez Fundatorów.

§21

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie kierunków działalności Fundacji.
 3. Zatwierdzanie programów i strategii działania Fundacji.
 4. Zatwierdzanie planów finansowych przygotowanych przez Zarząd.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 7. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Zarządu.
 8. Okreslanie zasad wynagradzania Zarządu oraz pracowników Fundacji.
 9. Określenie zasad organizacji i trybu działania Rady.
 10. Ustanawianie tybu i zasad przyznawania wyróżnień (odznak, medali, tytułów honorowych, nagród) instytucjom oraz osobom zasłużonym dla celów Fundacji bądź niej samej.
 11. Podejmowanie decyzji w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów.

 

§22

Zarząd Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z osób w liczbie od 2 do 5.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
 3. Pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatorów.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu Fundacji.

 

§23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. Decyzje podejmowane są zwykłą wiekszością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu w formie uchwał. W przypadku równych głosow decyduje głos Prezesa.
 3. O posiedzeniu muszą byc powiadomieniu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym 14 dni przed odbyciem posiedzenia wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundatorow Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji, sporządzone w formie pisemnej.

 

§24

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, które nie należą do kompetencji Rady Fundatorów, a w szczególności:

 1. Realizowanie uchwał Rady.
 2. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 4. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub organizacją.
 5. Wyrażanie zgody na zmiany Statutu uchwalone przez Radę.
 6. Podjecie decyzji o dokonaniu zmian w Statucie.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w pozostałych częściach Statutu.

§25

Sposób Reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes bądź osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Zmiany Statutu

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów za zgodą Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany Statutu podejmuje się większością głosów.

§27

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy łącznie.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy. Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Udostępnij

Skip to content