fbpx

PONAD 15 LAT POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH jako organizacja pozarządowa OPP – (Organizacja Pożytku Publicznego) została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w  Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki i Malwina Sojecka.

Fundacja PODARUJ UŚMIECH jest organizacją, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit.

Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH ściśle współpracuje z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMOŻ I TY z Gdyni, z inicjatywy której i na prośbę jej podopiecznych powstała, aby móc pozyskiwać 1% podatku m.in. na rehabilitację i leczenie, jak również uczestniczyć w projektach dla organizacji OPP.

Wpisane w KRS cele statutowe Fundacji są następujące:

 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz [przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojennych w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe lub inne podmioty.

Staramy się zachęcać osoby zdrowe do ofiarowania pomocy naszym podopiecznym zapraszając do wolontariatu, przekazania 1% swojego podatku, ofiarowania darowizny rzeczowej lub darowizny finansowej.

W naszej działalności staramy się realizować jak najwięcej z założonych celów wpisanych w KRS fundacji, jednak aby było to możliwe, potrzebujemy wsparcia z Państwa strony.

Do tej pory udaje nam się wspólnie z darczyńcami pomagać niepełnosprawnym m.in. poprzez:

 • sponsorowanie specjalistycznych operacji w kraju i za granicą,
 • sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie edukacji, poszukiwania  miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne,
 • wspieranie współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób  niepełnosprawnych,
 • wspieranie działań związanych z integracją europejską,
 • budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.

Współpracujemy z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, pomagamy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne z terenu całej Polski. W gronie naszych podopiecznych jest kilkaset osób, przede wszystkim dzieci.

Wspierają nas osoby prawne, fizyczne, ale nie tylko. Sami pozyskujemy środki m. in. organizując imprezy charytatywne, aukcje, koncerty, spotkania środowiskowe.

Wierzymy, że nie odmówią Państwo swojego wsparcia naszym podopiecznym i projektom realizowanym dla nich i razem z nami włączą się Państwo do akcji PODARUJ UŚMIECH na rzecz naszych podopiecznych.
Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

ING BANK ŚLĄSKI  49 1050 1764 1000 0023 0058 3966

W przypadku chęci ofiarowania innej możliwości pomocy niż finansowa prosimy o kontakt z biurem fundacji na adres:81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel. (58) 664 06 42 lub kontakt mailowy [email protected]

Zachęcamy Państwa  do COROCZNEJ pomocy oraz podzielenia się 1% swojego podatku zgodnie z hasłem JEDEN PROCENT – NIEJEDEN UŚMIECH dla naszych podopiecznych. To nic nie kosztuje, wystarczy jedynie wypełnić PIT, w którym wpiszą Państwo nasz nr KRS 0000 245 254 i wskażą na jaki cel lub dla kogo ten 1% ma być przekazany – zobacz jak pomóc podopiecznym naszej fundacji.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych i ich rodziców.

Udostępnij

Skip to content