Biuletyn informacyjny |

Zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 r. – wymagane dokumenty

Biuletyn informacyjny

PODSTAWA PRZYZNANIA – WNIOSEK wraz z następującymi dokumentami:

uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

Więcej

Radio i telewizja – bez abonamentu

Biuletyn informacyjny

Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni:

w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa),
niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej.

Więcej

Świadczenia opiekuńcze

Biuletyn informacyjny

Obok zasiłku rodzinnego drugą formą pomocy rodzinie będą świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany będzie niezależnie od dochodu i wyniesie 144 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał:

osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałym przez ukończeniem 21 roku życia.

Więcej

Listy do domu

Biuletyn informacyjny

Niepełnosprawni zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich oraz z uszkodzeniem wzroku (o znacznym stopniu niepełnosprawności, czyli dawna pierwsza grupa) mogą żądać, by listonosz doręczał im do domu każdą przesyłkę, czyli listy zwykłe, polecone, paczki. W takich wypadkach poczta nie bierze opłat. W razie awiza osoby te mogą domagać się ponownego dostarczenia przesyłki.

Wszystkie skrzynki pocztowe powinny być tak umieszczane, by niepełnosprawni na wózkach mogli z nich korzystać.

Ulgi oraz udogodnienia, jakie telekomunikacja i poczta powinny zapewnić inwalidom,

Więcej

Rabaty w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Biuletyn informacyjny

Rabaty w opłatach za usługi dla osób niepełnosprawnych (uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.):

za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. w wysokości 50% ceny za przyłączenie,
w abonamencie miesięcznym w wysokości 50% opłaty abonamentowej.

Podstawą do udzielenia rabatu jest zaświadczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Biuletyn informacyjny

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Więcej

Likwidacja barier funkcjonalnych

Biuletyn informacyjny

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96,poz. 861 ze zm.)

Integracja osób niepełnosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność,

Więcej

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego

Biuletyn informacyjny

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – „Komputer dla Homera”

Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania zakupu nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, który umożliwi:

zatrudnienie i samodzielną pracę
naukę oraz zdobycie wiedzy
zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się

Więcej

Czas pracy i dodatkowe urlopy

Biuletyn informacyjny

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Więcej

Podatkowa Ulga Rehabilitacyjna

Biuletyn informacyjny

Ulga rehabilitacyjna jest jednym z nielicznych przywilejów, które przysługują podatnikom. Ta ulga związana jest z wydatkami rehabilitacyjnymi i mającymi na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym.

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966