fbpx

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002r., z późn.zm.)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002r., z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 03.10.2006r.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych w swoim mieszkaniu lub domu ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o udzielenie dofinansowania osobie fizycznej należy składać we właściwym terytorialnie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Należy jednak pamiętać, że Centrum dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, a lista osób oczekujących na realizację likwidacji barier jest długa.

adres PCPR:
ul. Armii Krajowej 44
Gdynia
Tel. 782 01 20 (21, 24, 26, 27)

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Dofinansowaniem objęte mogą być:

 1. udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo,
 2. budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,
 3. dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy samochodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,
 4. sporządzenie dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,
 5. dostawa, zakup i montaż poręczy oraz uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 6. roboty polegające na likwidacji: progów, zróżnicowania poziomu podłogi,
 7. przystosowanie drzwi:
  – zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm, a pozostałych co najmniej 80 cm,
  – zakup i montaż drzwi przesuwanych,
  – zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),
  – zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej (wyłącznie dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim),
  – zakup oraz montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, zamieszkałą samotnie lub z osobą o takiej samej lub innej dysfunkcji narządu ruchu, gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy, w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez wnioskodawcę,
  – zakup oraz wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć jest niemożliwy,
  – zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu (dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 8. przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz jej ułożenie,
 9. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 10. budowa lub zakup wolnostojących: łazienki i wc dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy,
 11. budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną z powodu dysfunkcji narządu ruchu,
 12. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną w tym: obniżenie i obudowanie (umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim) zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 st. (do 170 st.), zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,
 13. zakup i montaż telefonu,
 14. zakup i montaż faksu lub telefaksu (dla osób niepełnosprawnych czynnych zawodowo), 1
 15. zakup i montaż urządzenia wspomagającego „Sam” (dla osób z porażeniem czterokończynowym).

Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Dofinansowanie objąć może:

 1. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 2. roboty polegające na likwidacji: progów, zróżnicowania poziomu podłogi,
 3. przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz ułożenie tej wykładziny,
 4. zakup i montaż instalacji dźwiękowej – sygnalizacyjnej i alarmowej,
 5. oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą,
 6. budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
 7. zakup kuchni mikrofalowej oraz zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
 8. zakup i montaż telefonu,
 9. zakup CB-radio,
 10. wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu mowy

Dofinansowanie objąć może:

 1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
  – wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
  – wyposażenie telefonu w sygnalizację świetlną,
  – sygnalizatory optyczne do telefonów, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
 2. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
 3. zakup i instalacja aparatów (faksu, tekstofonu, wideofonu) dla osób niepełnosprawnych czynnych zawodowo,
 4. zakup telefonów z cewką indukcyjną w słuchawce albo wzmacniaczem lub zakup wzmacniacza do telefonu,
 5. zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,
 6. zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub podczerwień),
 7. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),
 8. refundację różnicy kosztów między ceną telewizora z teletekstem i ceną telewizora bez teletekstu, przy udokumentowanym zakupie przez osobę niepełnsoprawną zamieszkałą samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, telewizora z teletekstem.

Dofinansowaniem w zakresie likwidacji barier poza lokalem mieszkalnym mogą być objęte:

 1. wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku,
 2. trwałe oznakowanie narożników budynku (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku),
 3. wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku).

Jeżeli wniosek składa osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi może występować o środki finansowe na cele wymienione powyżej, lecz w granicach górnej kwoty 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Decyzja o zasadności dofinansowania poszczególnych urządzeń lub prac należeć będzie do starosty (PCPR-u).

Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę:

 • koszty likwidacji barier,
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • warunki mieszkaniowe,
 • praca, szkoła,
 • prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,
 • średni dochód na członka rodziny,
 • deklarowany udział własny ponad wymagane 20% wartości zadania,
 • dofinansowanie przez sponsora,
 • wcześniejsze korzystanie ze środków na likwidację barier lub inne cele ustawowe.

Składający wniosek musi liczyć się z tym, że PCPR:

 • sprawdzi wiarygodność informacji,
 • dokona wstępnej wizji lokalnej,
 • dokona oceny wniosku według skali punktowej,
 • sporządzi liczbę wniosków od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdy eliminuje jego wniosek z dalszego rozpatrywania. Jeżeli wniosek nie został uwzględniony z powodu braku środków, powinno się złożyć nowy wniosek w następnym roku. Nie ma obowiązku przełożenia na wniosku na następny rok.

Do wniosku powinno się dołączyć (odpowiednio):

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności własnym i innych osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
 • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób z nim zamieszkujących,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Po zakwalifikowaniu wniosku osoba niepełnosprawna powinna dostarczyć:

 • szkic mieszkania,
 • projekt i kosztorys, pozwolenie na budowę,
 • zgodę właściciela budynku,
 • pełnomocnictwa inwestora zastępczego np. jest to firma, która prowadziła remont w mieszkaniu; może to być nasze oświadczenie, jeśli my robimy remont (jesteśmy „inwestorem”).

Szczegóły dofinansowania powinny zostać zawarte w umowie. Przekazanie środków następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:

 • kosztorysu ofertowego,
 • protokołu końcowego odbioru robót (w obecności przedstawiciela PCPR),
 • rachunków,
 • dowodu uiszczenia udziału własnego,
 • rozliczenia zużycia materiałów.

Przekazanie przez starostę (PCPR) środków finansowych następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów, przelewem pocztowym lub na wskazane konto.

Udostępnij

Skip to content