fbpx

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002 roku, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 14.09.2006r.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym mogą być finansowane w części lub całości przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
(chodzi tu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale – wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego).

Dofinansowanie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę niepełnosprawną odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie (dla Gdyni jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej 44).

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer NIP,
 3. cel dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

Przepisu pkt 5-8 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w:

 1. sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taki udział jest wymagany,
  b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Udostępnij

Skip to content