fbpx
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Został ustanowiony w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Z EFS finansowane są działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Ważną misją EFS jest zwiększenie równości szans w dostępie do rynku pracy dla wszystkich kategorii społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

jest jednym z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Został ustanowiony w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Z EFS finansowane są działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Ważną misją EFS jest zwiększenie równości szans w dostępie do rynku pracy dla wszystkich kategorii społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.

Działanie 1.4. SPO RZL 2004 – 2006
Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce odbywa się na podstawie Narodowego Planu Rozwoju i wynikających z niego Sektorowych Programów Operacyjnych. W Realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pełni Rolę beneficjenta końcowego dla Działania 1.4. pt. „Integracja Zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Celem Działania 1.4. jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pomoc kierowana jest na osoby po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy, lub długotrwale bezrobotne, albo doświadczające największych problemów przy wejściu na rynek pracy.

Budżet Działania 1.4 SPO RZL na lata 2004-2006 wynosi 106 mln euro i jest finansowany w 72% ze śridków Europejskiego Funduszu Społecznego i 28 % z krajowych środków publicznych, na które składają się środki PFRON.

BENEFICJENCI OSTATECZNI (ADRESACI PROJEKTÓW – osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach Działania 1.4.) to:

a) indywidualni odbiorcy pomocy, tj. osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wkraczają po raz pierwszy na rynek pracy lub są długotrwale bezrobotne lub mają największe trudności z wejściem na rynek pracy,

b) instytucjonalni odbiorcy pomocy:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • instytucje rynku pracy w tym: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, służby medycyny pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego;
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pracodawcy,
 • pracownicy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi u tego samego pracodawcy,
 • PFRON

BENEFICJENCI (PROJEKTODAWCY W DZIAŁANIU 1.4 SPO RZL):

 • instytucje rynku pracy:
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • pracodawcy
 • szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe
 • jednostki naukowe

TYPY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH finansowanych w ramach Działania 1.4. SPO RZL :

 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podnoszące zdolność do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • szkolenia i warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi
 • rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tych osób
 • rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on line”
 • działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania np.:
  • subsydiowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
  • przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika,
  • rozwijanie alternatywnych form pracy – telepraca, praca przez Internet, praca w niepełnym wymiarze,
 • zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy, poprzez kampanie informacyjno – promocyjne
 • badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

 • Projekty wyłonione w drodze konkursów będą finansowane na podstawie umowy finansowania projektu podpisanej z projektodawcą
 • Źródłem finansowania projektów będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowe środki publiczne. Udział własny projektodawcy w realizacji projektu (pochodzący ze środków prywatnych) wynosi minimum 1% wydatków kwalifikowanych projektu. Udział własny może zostać wniesiony w formie rzeczowej.
 • Środki na realizację projektu zostaną przyznane projektodawcy w formie dotacji i będą wypłacane transzami, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy finansowania projektu
 • Minimalna wartość projektu w ramach Działania 1.4. SPO RZL wynosi 25 tys. euro. Brak ograniczeń co do wartości max. projektu.

Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem finansowania projektu w ramach Działania 1.4 są zobowiązani do złożenia wniosku o finansowanie projektu w Punkcie Informacyjnym PFRON w Warszawie. W opracowaniu wniosku pomocny będzie „Podręcznik dla projektodawcy” (www.pfron.org.pl) oraz konsultacje które możecie Państwo uzyskać w Oddziale Podlaskim PFRON.

PUNKT INFORMACYJNY PFRON w WARSZAWIE
Al. Jana Pawła II 11 w Warszawie
(Budynek BUMAR, XIII p. Pokój 13.11) Tel. (22) 652-90-25 lub 26

Udostępnij

Skip to content