fbpx

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej gminy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie.

Do zadań własnych gminy należy:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • a także inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym to:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu
 • praca socjalna.

Zadania zlecone gminie to:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby nie podejmujące pracy lub rezygnujące z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego na osobę oraz za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Ośrodek pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

Adresy Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

 1. Władysławowo
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
  Tel. (058) 6745418; Fax. (058) 6740319
 2. Stary Dzierzgoń
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  82-450 Stary Dzierzgoń
  Tel. (055) 2761404; Fax. (055) 2761404
 3. Dębnica Kaszubuska
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubuska
  Tel. (059) 8131336 w. 318
 4. Czarne
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Leśna 4, 77-330 Czarne
  Tel. (059) 8332081; Fax. (059) 8332081
 5. Osieczna
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  Pl. 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna
  Tel. (058) 5881480; Fax. (058) 5881480
 6. Łęczyce
  Ośrodek Pomocy Społecznej 
  ul .Długa 36,84-218 Łęczyce
  Tel. (058) 6789210; Fax. (058) 6789210
 7. Debrzno
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
  Tel. (059) 8335439; Fax. (059) 8335351

Adresy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

 1. Brusy
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 4 Marca 1, 89-632 Brusy
  Tel. (052) 3982285; Fax. (052) 3982285
 2. Czersk
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk
  Tel. (052) 3984765; Fax. (052) 3984765
 3. Nowy Dwór Gdańsk
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Tel. (055) 2472172; Fax. (055) 2472172
 4. Sztum
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
  Tel. (055) 2772509; Fax. (055) 2772509
 5. Kępice
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
  Tel. (059) 8576359; Fax. (059) 8576359
 6. Gniew
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Os. Witosa 9, 83-140 Gniew
  Tel. (058) 5352217
 7. Ustka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka
  Tel. (059) 8144591; Fax. (059) 8144591
 8. Prabuty
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
  Tel. (055) 2782029; Fax. (055) 2782029
 9. Miastko
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Konopnickiej 12, 77-200 Miastko
  Tel. (059) 8572786; Fax. (059) 8572786

______________________________
Dane pochodzą ze stron www.niepelnosprawni.info/labeo oraz www.ops.pl

Udostępnij

Skip to content