fbpx
 1. Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności:

  1. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
  2. podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
  3. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  4. inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
  5. inicjowanie i finansowanie:

   • prac interwencyjnych,
   • robót publicznych,
   • zatrudnienia absolwentów,
   • programów specjalnych,
   • szkoleń.
  6. współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  7. inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy,
  8. opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należą w szczególności:

  1. rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
  2. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,
  3. prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
  4. wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza stałe miejsce zamieszkania,
  5. wydawanie decyzji w sprawach o:

   • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
   • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz kosztów szkolenia,
   • umorzeniu części pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
   • refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
   • refundowaniu pracodawcom dodatków i premii przysługujących pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich,
  6. wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
  7. opracowywanie powiatowych programów pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  8. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowywanie,
  9. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,
  10. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
  11. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
  12. współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  13. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
 3. Zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności:

  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i porodowych,
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
  3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Adresy Powiatowych Urzędów Pracy i zasięg terytorialny w pomorskim

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów
  Tel. (59)822-34-45
  e-mail: [email protected], www.bytow.pup.pl,
  gminy i miasta: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Filia w Miastku
  ul. Sikorskiego 1, 77-200 Miastko
  Tel. (59)857-23-19
  e-mail: e-mail:[email protected]
  gminy i miasta: Miastko, Trzebielino
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
  ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice
  Tel. (52)39-50-700
  e-mail: [email protected], www.pup.czluchow.eu.org
  gminy i miasta: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. 3-go Maja 9, 80-802 Gdańsk
  Tel. (58)302-64-61
  e-mail: [email protected], www.pup.gda.pl
  gminy i miasta: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
  ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia
  Tel. (58)620-49-54
  e-mail: [email protected], www.pup.gdynia.pl
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
  ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
  Tel. (58)681-46-50
  e-mail: [email protected], www.pup.kartuzy.pl
  gminy i miasta: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
  ul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna
  Tel. (58)686-58-88
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
  ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
  Tel. (55)646-19-00
  e-mail: [email protected], www.elbląg.dialog.net.pl/pupkwidzyn/
  gminy i miasta: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie Filia w Prabutach
  ul. Daszyńskiego 2, 82-550 Prabuty
  Tel. (55)278-24-09
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Prabuty
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
  ul. Gdańska 35 , 84-300 Lębork
  Tel. (59)862-37-44
  e-mail: [email protected], www.lebork.pup.slupsk.pl
  gminy i miasta: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko ,Łeba, Lębork
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  ul. Armii Krajowej, 82-200 Malbork 70
  Tel. (55)272-33-52 do 55
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole
 12. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
  ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Tel. (55)247-26-48
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,
 13. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
  ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
  Tel. (58)673-24-73
  e-mail: [email protected],
  gminy i miasta: Kosakowo, Krokowa, Puck, Hel, Jastarnia, Władysławowo
 14. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
  ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk
  Tel. (59)845-75-00
  e-mail: [email protected], www.pup.slupsk.pl
  gminy i miasta: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Filia w Ustce
  ul. Kościuszki 2a, 76-200 Ustka
  Tel. (59)814-46-48
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Ustka
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański
  Tel. (58)562-35-39
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański., Zalewo, Czarna Woda
 17. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie
  ul. Chełmińska 11, 80-400 Sztum
  Tel. (55)277-72-02, e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Sztum
 18. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzganiu
  ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń
  Tel. (55)276-22-50,
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
  Al. Solidarności 14a, 83-110 Tczew
  Tel. (58)531-32-13
  e-mail: [email protected],
  gminy i miasta: Subkowy, Tczew
 20. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Filia w Gniewie
  ul. Konopnickiej 10,80-140 Gniew
  Tel. (58)535-24-59
  e-mail: [email protected],
  gminy i miasta: Gniew, Morzeszczyn
 21. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Filia w Pelplinie
  ul. Mickiewicza 39, 80-130 Pelplin
  Tel. (58)536-16-08
  e-mail: [email protected]
  gminy i miasta: Pelplin
 22. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
  ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
  Tel. (58)672-21-62,
  e-mail: [email protected], www.pupwejherowo.hg.pl
  gminy i miasta: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo, Reda, Rumia

______________________________
Dane pochodzą ze stron bip.starostwo.puck.pl oraz www.wup.gdansk.pl

Udostępnij

Skip to content