fbpx
Regulamin pomocy rodzicom dzieci, wymagających stosowania specjalistycznych procedur medycznych w kraju i zagranicą określa zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych gromadzonych na rachunku Fundacji w celu finansowania koniecznych specjalistycznych procedur medycznych (operacji, długotrwałego leczenia, terapii, protezowania) dla dzieci.

REGULAMIN POMOCY RODZICOM DZIECI, WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych gromadzonych na rachunku Fundacji w celu finansowania koniecznych specjalistycznych procedur medycznych (operacji, długotrwałego leczenia, terapii, protezowania) dla dzieci.
 2. Wymagane dokumenty:
  • wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka o udostępnienie rachunku Fundacji dla gromadzenia środków na rzecz dziecka,
  • kopia pełnej dokumentacji historii choroby (poświadczona za zgodność z oryginałem przez lekarza prowadzącego lub kierownika ZOZ)
  • pisemne zaświadczenie o zaleconej procedurze medycznej podpisane przez właściwego lekarza lub komisję lekarską,
  • przewidywany koszt zastosowania zaleconej procedury medycznej (dokument wystawiony przez właściwy ośrodek leczniczy, terapeutyczny lub producenta protezowania, faktura proforma),
  • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka (zaświadczenie z zakładu pracy, Państwowego Urzędu Pracy, Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, deklaracja podatkowa dla podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok oraz miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, świadczenia alimentacyjne) wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej w rodzinie (łączna ilość osób na utrzymaniu),
  • opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka o podjętych działaniach w zakresie objętych wnioskiem (dane dotyczące darowizn, sponsorów, innych organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc dla dziecka, w tym wartość tej pomocy),
  • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka o akceptacji zasad zawartych w niniejszym Regulaminie,
  • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ich oraz dziecka w tym jego wizerunek, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania procedury medycznej.
 3. Rodzice dziecka informowani są raz w miesiącu o stanie środków na koncie bankowym, wpłacanych na rzecz podopiecznego.
 4. Środki zbierane są na konto Fundacji 'PODARUJ UŚMIECH’ z dopiskiem określającym cel i na kogo środki zostaną przekazane.
 5. Środki zbierane są na konkretną procedurę medyczną. Środki z zagranicy mogą być umieszczane na subkoncie dewizowym.
 6. W przypadku pozyskania środków na konkretną procedurę medyczną w rozmiarze przekraczającym potrzeby, Fundacja ma prawo przekazać nadwyżkę na potrzeby innych podopiecznych.
 7. Środki na konkretną procedurę medyczną zostają przelane niezwłocznie po otrzymaniu oryginalnych rachunków od kliniki, szpitala, producenta protez.
 8. Odstępstwa od zasad określonych niniejszym Regulaminem jest możliwe wyłącznie w wypadku odmiennych postanowień zawartych w indywidualnych umowach z Darczyńcami i Podopiecznymi.

Udostępnij

Skip to content