fbpx

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004 roku, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004 roku, z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

W razie śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający określone warunki:

 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione
  a) do ukończenia 16 lat,
  b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa wyżej (w punkcie a i b).
  Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
 2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej jeżeli spełniają warunki określone w punkcie 1, a ponadto:
  1) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
  2) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo
  b) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
 3. Wdowa , jeżeli:
  a) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  b) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

  Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt b.

  Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w punkcie a lub b miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

  Wdowa nie spełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w punkcie a lub b i nie mająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
  1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
  2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

 4. Wdowiec.
  Te same zasady (dot. wdowy) stosuje się do wdowca.
 5. Rodzice jeżeli:
  1) ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,
  2) spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca oraz co do wieku.
  Renta rodzinna wynosi:
  1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (kwota emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
  2) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (kwota emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
  3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (kwota emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, rentę rodzinną oblicza się jako procent świadczenia zmarłego w wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do liczby uprawnionych do renty. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50% zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, przy czym:
– renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.
– w razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności

Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł.

Udostępnij

Skip to content