fbpx

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 z 2003roku)
Stan prawny na dzień 7.09.2006 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 z 2003roku)
Stan prawny na dzień 7.09.2006 r.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

1) stacjonarnej,
2) niestacjonarnej.

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie Ustawą. Rejestr turnusów przekazywany jest do wszystkich centrów pomocy co najmniej raz w roku. Centrum pomocy zobowiązane jest do udostępniania krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów do wglądu wszystkim zainteresowanym.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Warunki uczestnictwa w turnusie. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką znajdują.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania.
Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane powiatowych centrach pomocy rodzinie (dla mieszkańców Gdyni jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej 44).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie.

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
  1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
  3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
  4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:
  1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;
  2. opiekun:
   a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
   b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
   c) ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 3. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 4. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania centrum pomocy. Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
 5. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
  1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 6. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.
 8. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 9. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.
 10. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 11. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawiera odpowiednio:
  1. imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości;
  2. informację o wysokości przyznanego dofinansowania;
  3. informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla opiekuna;
  4. uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.
 12. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 13. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną.

Rodzaje turnusów organizowanych przy udziale środków PFRON

 1. ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym;
 2. specjalistyczne, w szczególności z programem:
  a) rekreacyjno-sportowym i sportowym,
  b) szkoleniowym,
  c) psychoterapeutycznym,
  d) rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia,
  e) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy uznaje się za specjalistyczne, jeżeli zajęcia specjalistyczne obejmują nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie turnusu.
Turnusy mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 3. z dysfunkcją narządu słuchu;
 4. z dysfunkcją narządu wzroku;
 5. z upośledzeniem umysłowym;
 6. z chorobą psychiczną;
 7. z epilepsją;
 8. ze schorzeniami układu krążenia;
 9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione w pkt 1-8.

Turnusy organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających między innymi z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności.

Udostępnij

Skip to content