fbpx

Uniwersytet Jagielloński
Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Collegium Novum UJ
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Tel: (12) 431 06 64, (12) 422 10 33 wew. 12 64
E-mail: [email protected]
www.uj.edu.pl

Dyżury dla studentów: codziennie w godzinach: 11:00 – 15:00.
Dyżur Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w piątek 13:00 – 16:00.
Niepełnosprawny Student na Uniwersytecie Jagiellońskim może liczyć na:

 • Zorganizowanie egzaminów w formie alternatywnej tj. dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności,
 • Dodatkową pomoc materialną w formie stypendium, przyznawanego na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Pomoc pedagogiczną,
 • Niezbędną pomoc ze strony Pracowni Tyfloinformatycznej (Odpowiada za tworzenie i projektowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla niewidomych i słabo widzących, konsultacje i udzielanie porad młodzieży uczącej się i ludziom dorosłym w dziedzinie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego ze względu na posiadaną dysfunkcję wzroku. )
 • Asystę, polegającą na udzielaniu niezbędnej pomocy osobom mającym problemy w poruszaniu się.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Kazimierz Szałata, przyjmuje p. 414, wtorek: 12-13,
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa,
email: [email protected]
tel. 0 502 067 420
www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Maria Bydlińska
www.umcs.lublin.pl

Dom Studencki „Amor”
ul. Radziszewskiego 18,
20-036 Lublin,
tel.: +48 (81) 533 82 91 – 93

Najstarszy akademik UMCS (oddany do użytku w 1951 r.), 4 piętra, 207 miejsc;
standard przeciętny: pokoje 1 i 3-os.; wspólne łazienki i sanitariaty – na korytarzu;
jedno piętro dla osób chorych – półsanatorium z nocną opieką pielęgniarską.

Uniwersytet Szczeciński
www.us.szc.pl
Obecnie jedynym budynkiem przystosowanym całkowicie do podejmowania studiów przez osoby na wózkach to budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (podjazdy, windy dowożące na pietra do sal dydaktycznych oraz do biblioteki wydziałowej i czytelni, drzwi otwierane automatycznie, sanitariaty, wjazdy na sale dydaktyczne). W budynku tym mieści się również Instytut Historii Wydziału Humanistycznego. Zatem osoby ze znacznym stopniem niesprawności ruchowej mogą rozpocząć (bez przeszkód architektonicznych) studia na kierunkach: europeistyka (WZiEU), zarządzanie i marketing, na kierunku historia oraz stosunki międzynarodowe.

W roku akademickim 2000/2001 z przyznanych uczelni funduszy z Pań-stwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zakupione zostały indywidu-alne aparaty typu Solaris dla osób niedosłyszących. Ponadto 9 sal dydaktycznych na sześciu wydziałach nagłośniono, montując pętle induktofoniczne.

W Domu Studenckim przy ul. Kordeckiego na parterze są pokoje dla osób niepełnosprawnych.

Student studiów dziennych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne) może uzyskać pomoc materialną przewidzianą odpowiednimi przepisami.

Studenci zarówno studiów zaocznych, jak i wieczorowych posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą wystąpić do Prorektora ds. Studenckich z podaniem o częściowe zwolnienie z opłat czesnego w danym semestrze

Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Dorota Podgórska Jachnik
ul. Smugowa 10/12 pok. 8 – wtorek godz. 13.00 – 14.30
dyżury telefoniczne: (42) 665 55 59 – środa godz. 14.00 – 15.00
(lub informacja w sekretariacie Katedry Pedagogiki Specjalnej (42) 665 55 50, (42) 665 55 90 )
Serwis www „Uniwersytety dla wszystkich”: www.uniwersytetydlawszystkich.pl

W oparciu o dotychczasowe uregulowania osoby niepełnosprawne na Uniwersytecie Łódzkim mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 1. Pomoc materialna:

  • dodatek z tytułu zwiększonych kosztów studiowania wynikających z niepełnosprawnosci doliczany do stypendium socjalnego,
  • możliwośc częściowego zwolnienia z odpłatności za miejsce w domu akademickim,
  • możliwośc uzyskania częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za studia płatne (zaoczne, wieczorowe) w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • możliwośc uzyskania zasiłku losowego, uzasadnionego sytuacją życiową.
 2. Możliwośc zdawania egzaminów wstępnych w alternatywnej formie, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pełnomocnikowi Rektora UŁ ds. osób niepełnosprawnych. W oparciu o ustaloną procedurę formalną, opracowujemy indywidualnie strategię egzaminacyjną, dostosowaną do mołżliwości niepełnosprawnego kandydata.
 3. W przypadku trudności, wynikających z niepełnosprawności, w realizacji zadań dydaktycznych w normalnym trybie – możliwośc indywidualizacji terminów i formy zaliczeń (do ustalenia z wykładowcą i/lub dziekanem), włącznie z indywidualną organizacją studiów w ciagu całego czasu ich trwania.
 4. Informacja, wsparcie, porada, pośrednictwo w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi oraz dziekanami, prorektorami, wykładowcami, itd. Pomocy udziela pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych (pedagog specjalny, psycholog). Kontakt na dyżurach, dyżurach telefonicznych. Możliwośc telefonicznego umówienia się w innym terminie i miejscu. Informacje o dyżurach pełnomocnika – w dziekanatach wydziałów.
 5. Studencka grupa wsparcia: informacja, porada, pośrednictwo w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi o podobnych problemach na UŁ lub w innych szkołach wyższych.

Baza lokalowa Uniwersytetu Łódzkiego nie sprzyja osobom niepełnosprawnym ruchowo: większość budynków nie jest przystosowana do poruszania się osób na wózkach, choć powoli to się zmienia. Nowo budowane obiekty uwzględniają potrzeby tych osób. Jak dotąd jedynym wydziałem bez barier architektonicznych, w pełni dostępnym dla studentów z niepełnosprawnością ruchową, jest Wydział Zarządzania, a także gmachy: · Biblioteki UŁ (budynek główny i pawilon dydaktyczny), · Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, · Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W miarę wykonywania bieżących remontów w istniejących budynkach, przeprowadzane są prace adaptacyjne, udostępniające obiekt chociaż częściowo (domy akademickie V, VII, VIII, IX, obecnie modernizacja XI DS).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www.us.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr Anna Wandzel
40-007 Katowice, ul.Bankowa 14 pokój 410a,
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00
telefon służbowy: (032) 258-72-38, 258-24-41 wew. 1672,
fax:(032) 258-72-38, e-mail: [email protected]

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.uni.torun.pl
Pełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Tomasz Wieczerzak
ul. Gagarina 21/26, tel. (056) 611-42-52 , stały kontakt: tel. (056) 611-15-41
dyżur: wtorki 12.00. – 14.00. DS. nr 9, e-mail: [email protected]

Dział Dydaktyki UMK
mgr Anna Wiśniewska
Rektorat, ul. Gagarina 11, pok. 414 (IV piętro)
tel. (056) 611-49-49, e-mail: [email protected]
Nowowybudowane gmachy Uniwersytetu (np. WPiA oraz WNEiZ) – dzięki wybudowanym przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Starsze budynki naszej uczelni niestety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże potrzeby te będą uwzględniane przy przebudowie i modernizacji tych budynków. Bardzo przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych budynkiem jest Biblioteka Główna UMK. Dostęp do budynku Biblioteki Głównej ułatwia podjazd dla wózków inwalidzkich, wewnątrz zaś osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z windy.

Ponadto, Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje dwoma Domami Studenckimi (DS. 2 i DS. 11) dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokalizację Wydziałów i DS. UMK przedstawia mapa.

Studenci UMK mają także zapewnioną niezbędną pomoc medyczną w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Studenci niepełnosprawni UMK, niezależnie od możliwości korzystania z pomocy materialnej oferowanej przez uczelnię studentom, mogą ubiegać się o stypendium specjalne, a także mogą ubiegać się o przydział miejsca zdrowotnego w DS.

W toruńskiej uczelni w Samorządzie Studenckim działa Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych – p. Tomasz Wieczerzak. Sprawami studentów niepełnosprawnych zajmuje się również Dział Dydaktyki – p. mgr Anna Wiśniewska.

W Toruniu działa także Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Studentom (C.P.N.) służące studentom niepełnosprawnym aktywnym wolontariatem pod numerem telefonu 508 819 371.

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa (Pałac Kazimierzowski, wejście od strony budynku dawnego CIUW)
czynne: Pon.- Pt. w godz. 8.00-16.00

W sprawach studenckich:
tel. 022/55-20-277, e-mail: [email protected]
Pn, Śr, Pt, godz. 10.00-14.00;
Wt, Czw, godz. 14.00-17.00
sekretariat: tel. 022/55-24-222, tel/fax 022/55-20-224

 • sprawy studenckie: tel. 022/55-20-277 oraz 022/55-24-221
 • program „Uniwersytet dla wszystkich”: tel. 022/55-24-223
 • Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących – CNIN: tel. 022/55-20-843, 022/55-20-392
 • Biblioteka Książki Mówionej: tel. 022/55-25-383
 • transport uniwersytecki: tel. 022/55-24-224, e-mail: [email protected]

Obecnie Uniwersytet Warszawski jest najlepiej przygotowaną uczelnią wyższą w Polsce pod względem oferowanych rozwiązań dla osób niewidomych. Między innymi zapewniamy dostęp do potrzebnej literatury, oraz nowych technologii specjalistycznych.

Uniwersytet posiada Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących umożliwiające zarówno samodzielną pracę z komputerem jak i fachową pomoc personelu w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i zasobów sieci Internet.

Studenci niewidomi i słabo widzący mogą uczyć się języka angielskiego podczas lektoratów prowadzonych metodami poza wzrokowymi.

Biblioteka Uniwersytecka stwarza szereg ułatwień w dostępie do swoich zasobów. Można też liczyć na pomoc przewodników przy zapoznawaniu się z terenem uczelni.

Istnieje również Biblioteka Książki Mówionej, gdzie potrzebne studentom książki są nagrywane przez wolontariuszy.

Uniwersytet posiada wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla studentów niepełnosprawnych (np. notebooki, notatniki brajlowskie).
Osoby niesłyszące i niedosłyszące

W salach wykładowych w budynku Audytorium Maximum jest zainstalowany system FM. Ponadto Uniwersytet posiada przenośne systemy FM Solaris.
Osoby niesprawne ruchowo

Studenci poruszający się na wózkach mogą przemieszczać się z miejsca zamieszkania na zajęcia przystosowanymi autobusami uniwersyteckimi.

Osoby spoza Warszawy w trakcie roku akademickiego mogą skorzystać z zakwaterowania w przystosowanych domach studenckich. Uniwersytet nie zapewnia obsługi związanej z czynnościami codziennymi.

Aktualnie w pełni lub częściowo dostępne dla osób poruszających się na wózkach są budynki:
Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego, Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Pedagogicznego, Wydziału Psychologii, Wydziału Zarządzania, Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiej – Instytut Rusycystyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Polonistyki (w tym budynek Instytutu Filologii Słowiańskiej), Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych, Szkoły Języków Obcych, nowe gmachy Wydziału Biologii, Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dwa domy studenckie DS. nr 4 przy ul. Zamenhofa 10a i DS. nr 6 przy ul. Radomskiej 11, a także stołówka studencka przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Trwają starania o przystosowanie kolejnych gmachów uczelni.

Na wydziałach nieprzystosowanych architektonicznie, osobom na wózkach w poruszaniu się pomagają asystenci. Służą oni także pomocą w uzyskaniu materiałów bibliotecznych.

Uniwersytet posiada wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu komputerowego dla studentów niepełnosprawnych (np. notebooki, różnego typu alternatywne klawiatury i urządzenia śledzące ruchy myszki).

Udostępnij

Skip to content