fbpx

Uchwała nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Stan prawny na dzień 06.07.2007r.

Podstawa prawna: Uchwała nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Stan prawny na dzień 06.07.2007r.

Uczniowie niepełnosprawni (na wózku inwalidzkim lub bez) – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS II/182/2, dzieci niepełnosprawne (na wózku inwalidzkim lub bez) uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS II/181/2 oraz towarzyszący w/w osobom opiekun, będący osobą pełnoletnią (któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa tych osób na trasie miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna) – na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego M/-I/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną, uprawnieni są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.


Dzieci niepełnosprawne do lat 7 (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna uprawnione są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.


uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej (na wózku inwalidzkim lub bez) na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą warsztat terapii zajęciowej, potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni wraz z opiekunem (osoba pełnoletnia), któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa tychże osób wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania – placówka prowadząca warsztat terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wydanego przez placówkę prowadzącą warsztat terapii zajęciowej potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni są uprawnieni do:

 • korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.

Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, uprawniona jest:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika uprawnione są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Niewidomi, niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub lekkim oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (ozn. symbolem ’04-O’) i dok. tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta)uprawnieni są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych,
 • do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych.


Niewidomi, niepełnosprawni w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem ’04-O’) i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta) są uprawnieni:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika są uprawnieni:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Niezdolne do pracy osoby represjonowane (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika są uprawnione:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku – na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości uprawnienie są:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Kombatanci – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich uprawnieni są:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Niezależnie od zniżek wymienionych wyżej dzieci i młodzież niepełnosprawna uprawniona jest do następujących zniżek:

Osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości uprawnione są do:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych,
 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych.

Dzieci do lat 4 (z wózkiem dziecięcym lub bez) – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, uprawnione są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, uprawnione są:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 22 lat- na podstawie legitymacji szkolnej, uprawnieni są:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej, uprawnieni są:

 • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów minibusem na zamówienie, niefunkcjonującym w ramach regularnej komunikacji miejskiej, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w kursach związanych z nauką szkolną. Pierwszeństwo do korzystania z tych przejazdów mają dzieci i młodzież podróżujące w relacjach, w których nie istnieje bezpośrednie połączenie linią autobusową lub trolejbusową obsługiwaną przez pojazdy niskopodłogowe między miejscem zamieszkania a miejscem nauki.

Szczegółowych informacji dotyczących dostosowań komunikacji miejskiej w Gdyni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze specjalnie przystosowanych minibusów można znaleźć na stronie: www.zkmgdynia.pl lub pod numerem telefonu 623-50-78.

Udostępnij

Skip to content