fbpx

Miasto Gdańsk

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9A pok. 101, 
tel. +58 323 67 00
e-mail: [email protected]

Referat Promocji i Profilaktyki Zdrowia
ul. 3-go Maja 9A, pokój 3
tel. +58 323 67 60
e-mail: [email protected]

 

Zadania:

 1. opracowanie i realizacja ramowego programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych, w tym organizacja badań profilaktycznych, usprawnianie wczesnej diagnostyki chorób społecznych, zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz zmniejszanie narażenia ludności na szkodliwe czynniki środowiskowe,
 2. udział w opracowywaniu, aktualizowaniu i kontroli realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 3. opracowywanie docelowego modelu nieodpłatnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, należnym mieszkańcom z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, realizowanych przez nowych świadczeniodawców, we współpracy z instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych,
 4. monitorowanie stanu zdrowia oraz poziomu zabezpieczenia zdrowia mieszkańców oraz rozpatrywanie skarg w tym zakresie,
 5. prowadzenie statystyki zdrowotnej,
 6. kontynuacja procesu prywatyzacji placówek ochrony zdrowia,
 7. udział w pracach komisji przetargowych przeprowadzających postępowania w zakresie remontów obiektów, w których działają placówki służby zdrowia,
 8. współpraca przy opracowywaniu planu zabezpieczenia ratownictwa medycznego, określania potrzeb w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 9. opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 10. opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie działań edukacyjnych i prozdrowotnych oraz oddziaływanie na tzw. grupy podwyższonego ryzyka,
 11. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 12. obsługa środka specjalnego „Ofiarom Pożaru Hali Stoczni Gdańskiej.

Referat Obsługi Osób Niepełnosprawnych
(podlega MOPS w Gdańsku)
ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro
tel. +58 305 43 24, fax +58 300 51 10

Zadania:

 1. koordynowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
  • rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych, ich analiza, określanie priorytetów, formułowanie projektów oraz ich realizacja,
  • inicjowanie i udział w opracowywaniu programu likwidacji istniejących barier i przeciwdziałaniu powstawaniu nowych,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie informacji o zasadach i trybie załatwiania spraw wynikających z niepełnosprawności,
  • inicjowanie działań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych,
  • gromadzenie informacji o skali i uwarunkowaniach problemów związanych z niepełnosprawnością i sposobach ich rozwiązywania,
  • prowadzenie stałej działalności edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • koordynowanie prac Zespołów powołanych w celu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
  • wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
  • współrealizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdańsku w latach 2002-2006,
 2. dofinansowywanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 3. dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
 4. kompleksowe załatwianie spraw związanych z:
  • udzielaniem pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • przystosowaniem i organizacją przez pracodawców stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 5. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 7. współpraca z organami rentowymi w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
 8. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 9. obsługa Sekretariatu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;

Miasto Gdynia

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
e-mail: [email protected]

PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sala mieszkańców, tel. +58 66 88 791, +58 66 88 792

 • obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym)
 • pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,
 • udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
 • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
 • kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
tel. 66 88 790

 • opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;
 • współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządy terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;
 • inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej
 • inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biuro Prezydenta /pok.114, I piętro/
tel. 66 88 790

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
REFERAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Kołłątaja 8 /pok. 212/
tel. 620-38-24

informacja i realizacja wniosków w zakresie:

 • udzielania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, po spełnieniu warunków ustawowych przez pożyczkobiorców,
 • dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z organizacją nowych lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrotu pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
 • zwrotu pracodawcom, którzy zatrudniają do 24 pracowników kosztów wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionym osobom niepełnosprawnym,(ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia,
 • zwrotu pracodawcom kosztów szkoleń, organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul.Armii Krajowej 44
tel. +58 782-01-20, +58 782-01-21, +58 782-01-24

Osoby dorosłe i dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:

 1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania poza pkt.3 jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

 • dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby samotnie gospodarującej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Centrum Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 44
tel. +58 78-01-21, +58 782-01-20

 • udziela informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, formach pomocy, usługach i możliwościach dofinansowania,
 • świadczy pomoc psychologa i psychoterapeuty,
 • udziela konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego,
 • oferuje usługi w zakresie rehabilitacji w gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii i w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
ul. Armii Krajowej 44
tel./fax +58 78-01-28

orzeka o stopniu niepełnosprawności dla celów:

 • rehabilitacji społecznej,
 • korzystania ze świadczeń i usług socjalnych oraz opiekuńczych.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31
tel./fax +58 621-80-98

 • informuje na temat organizacji działających na terenie Gdyni,
 • pomaga w rejestracji nowo powstających stowarzyszeń
 • bezpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania.

Biuro Porad Obywatelskich
ul.Trauguttta 2
tel. +58 669-52-22

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek od 14.00-18.00, środa, piątek od 9.00-13.00
dyżury telefoniczne codziennie od 13.00-15.00.

 • informuje o przysługujących prawach i o instytucjach pomocowych.

Miejsca wyposażone w systemy wspomagające słyszenie przekazane miastu Gdynia przez firmę OTICON:

 • Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta,
 • Punkt informacji turystycznej na Skwerze Kościuszki,
 • Punkt informacji turystycznej na Dworcu Głównym,
 • Biuro Porad Obywatelskich.

______________________________
Dane pochodzą ze stron www.gdynia.pl

Udostępnij

Skip to content