fbpx

Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez:

 • organizację pracy placówek umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;
 • tworzenie w placówkach oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
 • umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
 • doręczanie osobom:
  • z uszkodzeniem narządu ruchu, powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego,
  • niewidomym lub ociemniałym

  na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce;

 • przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

Od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki zwolniona jest przesyłka będąca przesyłką (niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych) dla ociemniałych nadana przez:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
 • bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
 • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Udostępnij

Skip to content