fbpx

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne zobowiązany jest zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie:

 1. urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
 2. udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.


Przedsiębiorca wyznaczony ustala cenę usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposoby korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Organy administracji łączności prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

 • wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym m.in. zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług
 • promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym m.in. identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. z 2005r., Nr 68, poz. 592) ustala następujące wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

 1. w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy świadczącego usługi telekomunikacyjne wydziela się stanowisko przystosowane do obsługi również osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem (zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu) wyposażone w urządzenie przekazu tekstu (komputer), umożliwiające kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą, oznaczone znakiem (zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu)
 2. placówki, o których mowa w pkt 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 3. w placówkach, o których mowa w pkt 1, oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy wyznaczonego udostępnia się informacje o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego przedsiębiorcy przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne; informacje te powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na kwartał;
 4. na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych powinny być sporządzane w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki albo powinny być one wysyłane pocztą elektroniczną w formacie tekstowym; żądanie powinno być potwierdzone okazaniem przez osobę niepełnosprawną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, z tym że w przypadku zgłoszenia żądania:
  a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – żądanie realizuje się niezwłocznie po wystawieniu faktury,
  b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura – żądanie realizuje się w terminie 31 dni od dnia jego zgłoszenia;
 5. w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej powinien być udostępniany cennik i regulamin świadczenia usługi powszechnej sporządzone przy użyciu dużej czcionki albo w formie elektronicznej w formacie tekstowym;
 6. na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych powinien być sporządzany przy użyciu dużej czcionki albo powinien być przekazywany pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.
   Przedsiębiorca wykonujący usługi telekomunikacyjne:

   1. oferuje osobie niepełnosprawnej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi powszechnej oraz na każde żądanie tej osoby, urządzenie końcowe niezbędne do zapewnienia jej dostępu do usługi powszechnej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne w następującym zakresie: urządzenie końcowe przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne powinno posiadać:
    – wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia;
    – pętlę indukcyjną w słuchawce;
    – klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (w przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony cyfrą pięć).
   2. zakłada aparaty publiczne przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne w następującym zakresie:
    aparaty publiczne przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne powinny posiadać:
    – wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia;
    – pętlę indukcyjną w słuchawce;
    – klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (w przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony cyfrą pięć);
    – wlot karty lub monety, a także wylot karty, oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację jego położenia przez osoby niewidome i słabowidzące;
    – zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na wyświetlaczu aparatu.
   3. umieszcza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego;
   4. znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby słabowidzące poprzez:
    a) stosowanie kontrastowych kolorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych tych aparatów,
    b) umieszczanie napisów prostą czcionką w kolorze wyraźnie różniącym się od koloru tła;
   5. oznacza aparaty publiczne, zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu,
   6. znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi przez osoby niewidome oraz słabowidzące.

Udostępnij

Skip to content