fbpx

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Natomiast Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.(źródło: Wikipedia).

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:
1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

Kto może być wolontariuszem i na jakich zasadach ?

• Wolontariuszem może zostać każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.
Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym  ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek; do kontaktów ze sponsorami i  podopiecznymi; do pomocy w obsłudze Internetu i hostowaniu strony; w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy ect.

• Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z fundacją.

• Fundacja na prośbę  wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.

• W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy wolontariuszy i fundacji.

• Fundacja zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

• Fundacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia, podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.

• Fundacja oczekuje od wolontariusza działania w zgodzie z zawartym porozumieniem, lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy.

• Fundacja informuje  wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia stałą dostępność do tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

• Przy świadczeniu usług wolontariatu na czas przekraczający 30 dni wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.

Zostając wolontariuszem możesz zrobić nie tylko coś dobrego, pożytecznego ale również nawiązać  kontakt z ciekawymi ludźmi, zawrzeć nowe znajomości, zdobyć  nowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe i życiowe będąc  niezwykle odpowiedzialnym i potrzebnym.

Potrzebujesz więcej  informacji o wolontariacie i jego zasadach odwiedź stronę http://poradnik.ngo.pl/x/501405

Udostępnij

Skip to content