fbpx

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania

Podstawa prawna: art. 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004r. z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z 2004r., z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 z 2004r., z późn.zm.).
Stan prawny na dzień 14.09.2006r.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach ubezpieczenia osobom ubezpieczonym przysługuje prawo do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Zasady dostępu do ww. świadczeń regulują dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 275/2004, poz. 2732 i Dz.U. 275/2004, poz. 2729). Zawierają one szczegółowy wykaz przedmiotów i środków pomocniczych, określają limity cen refundowanych przez NFZ produktów, wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz przedmioty podlegające naprawie, a także wykaz specjalności lekarskich uprawniających do wypisania określonego środka pomocniczego i przedmiotu ortopedycznego.

Podstawą uzyskania zaopatrzenia jest posiadanie ważnego zlecenia wypisanego na obowiązujących drukach. Okres ważności zlecenia liczony od daty wypisania przez lekarza nie powinien przekraczać:

  • 30 dni dla sprzętu cyklicznego (pieluchomajtki, cewniki i worki, sprzęt stomijny),
  • 90 dni dla sprzętu jednorazowego zaopatrzenia (np. wózki inwalidzkie, protezy, peruki itp.).


Zlecenie musi zawierać:

  • czytelne dane osobowe ubezpieczonego wraz z numerem PESEL,
  • numer oddziału NFZ zgodnie z adresem zamieszkania ubezpieczonego,
  • czytelny opis rodzaju środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego wraz z przynależnym kodem (rozporządzenie MZ) oraz jego ilość.


Na każdy rodzaj sprzętu ortopedycznego (wg kodu) obowiązuje odrębne zlecenie. Musi być ono wypisane przez właściwego lekarza zgodnie z kompetencją określoną w ww. rozporządzeniach, opatrzone czytelną pieczątką i podpisem lekarza oraz czytelną pieczątką jednostki zlecającej (ZOZ-u lub praktyki lekarskiej) wraz z numerem umowy. W przypadku inwalidów wojennych i wojskowych na zleceniu należy wpisać numer legitymacji, która uprawnia do refundacji 100% kosztów przedmiotowego zaopatrzenia do wysokości limitu ceny. Zlecenie musi być potwierdzone przez NFZ. Zlecenie do potwierdzenia może być przyjęte tylko i wyłącznie w okresie jego ważności, tj. liczone od daty wypisania zlecenia przez lekarza – 30 dni dla sprzętu cyklicznego i 90 dni dla sprzętu jednorazowego zaopatrzenia. Potwierdzone przez Fundusz zlecenie oczekujące na realizację nie traci ważności, na czas oczekiwania w kolejce okres ważności ulega zawieszeniu.

W przypadku korzystania z zaopatrzenia cyklicznego w 2006 roku rejestracji w NFZ podlega tylko każde pierwsze zlecenie na określony rodzaj środka pomocniczego (odrębnie na pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki i worki). Po przesłaniu pierwszego zlecenia NFZ wystawi kartę zaopatrzenia comiesięcznego, którą ubezpieczony okazywać będzie każdorazowo lekarzowi zlecającemu oraz w punkcie realizacji zlecenia. Tak więc ubezpieczony nie będzie musiał już potwierdzać kolejnych zleceń na następne miesiące, aż do końca 2006 roku. Podstawą do uzyskania refundacji na naprawę przedmiotu ortopedycznego jest wniosek ubezpieczonego na wykonanie naprawy potwierdzony przez NFZ. Wniosek na naprawę jest ważny 30 dni od czasu jego wystawienia. Sprzęt ortopedyczny podlega refundowanym naprawom dopiero po upływie gwarancji. W okresie gwarancji naprawy dokonuje świadczeniodawca. Zlecenie (oryginał) i wniosek na naprawę do potwierdzenia należy przesłać pocztą na poniżej zamieszczony adres. Potwierdzone zlecenie odesłane zostanie na adres domowy ubezpieczonego.

Adres do korespondencji:
Delegatura w Słupsku Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk
z dopiskiem: Zlecenie na sprzęt ortopedyczny

Ubezpieczony z Kartą zaopatrzenia comiesięcznego lub z potwierdzonym zleceniem może zrealizować zlecenie na terenie całej Polski u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Umowa taka daje gwarancję jakości i określonych standardów wymaganych przez Fundusz oraz możliwość uzyskania refundacji. Wykaz świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ podlega bieżącej aktualizacji i jest dostępny na stronach internetowych Funduszu. Fakt realizacji zlecenia na środek comiesięczny musi zostać odnotowany w karcie przez świadczeniodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć na internetowej stronie www.nfz-gdansk.pl

Udostępnij

Skip to content