fbpx

Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z 2005r.)
Stan prawny na dzień 14.07.2006r.

Zwolnienie z opłat za abonament za radio i telewizję przysługujące osobom niepełnosprawnym

Podstawa prawna: Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z 2005r.)
Stan prawny na dzień 14.07.2006r.

Od opłat abonamentowych zwolnione są:

 1. osoby, co do których orzeczono o:
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub
  • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

 2. osoby, które ukończyły 75 lat;
 3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.

Zwolnienia określone powyżej nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Zwolnienia określone powyżej przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są:

 • orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego, w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 a, b i c
 • orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 d
 • dowód osobisty, w przypadku osób, o których mowa w pkt.2
 • decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego w przypadku osób, o których mowa w pkt. 3
 • orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry w przypadku osób, o których mowa w pkt 4
 • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej w przypadku osób, o których mowa w pkt 5
 • książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.),
 • legitymacja osoby represjonowanej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, z późn.zm.),
 • dokument wystawiony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym lub inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym w przypadku członków rodzin pozostających po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny, w przypadku członków rodzin pozostających po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa powyżej,
 • zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz. 622, z późn.zm.)


oraz oświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania zwolnienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia KRRiT z dnia 2 czerwca 2005r.).

Udostępnij

Skip to content