Instytucje pomagające |

Organizacje pozarządowe dla niepełnosprawnyc

Instytucje pomagające

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
Ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 669 52 22
e-mail:  [email protected]

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych,Słabowidzących i Ich Sympatyków – Pomorze
Ul. Śląska 7
80-384 Gdańsk
tel. 554 91 52, 761 93 40, 761 93 41
www.pomorze-org.netglob.com.pl

Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Układu Krążenia – Dar Serca
Ul. Narcyzowa 5/84
81-653 Gdynia
tel. 624 48 00, 624 69 34
e-mail:  [email protected]

Więcej

Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucje pomagające

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej gminy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie.

Więcej

Urzędy w Gdańsku i Gdyni

Instytucje pomagające

Miasto Gdańsk

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9A pok. 101, 
tel. +58 323 67 00
e-mail: [email protected]

Referat Promocji i Profilaktyki Zdrowia
ul. 3-go Maja 9A, pokój 3
tel. +58 323 67 60
e-mail: [email protected]

Więcej

Towarzystwa w Trójmieście

Instytucje pomagające

Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę I Alergię
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel.: 554 30 90
email: [email protected]
Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej
ul. Wita Stwosza 58/2
80-952 Gdańsk
tel.: 5529450; 5529300
email: [email protected]
www:
Polskie Towarszystwo Hipoterapeutyczne – Oddział Pomorski
ul. Gryglewskiego 20
80-301 Gdańsk
tel.: (58) 556 00 57

Więcej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Instytucje pomagające

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na przykładzie miasta Lęborka) wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i administracji rządowej.

Do podstawowych zadań należy:

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
likwidacja barier architektonicznych,
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

Więcej

Powiatowe Urzędy Pracy

Instytucje pomagające

Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności:

udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

Więcej

Organizacje spoza Trójmiasta

Instytucje pomagające

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna “Teen Challenge”
ul. Broczyna 11
77-203 Broczyna poczta: Dretyń
tel.: (59) 858 16 60

Bytowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski “Tęcza”
ul. 1 Maja 7
77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26 40
www: www.tęcza.bytów.pl
Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD
ul. Miła 26
77-100 Bytów

Więcej

Fundacje w Trójmieście

Instytucje pomagające

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5A
81-535 Gdynia
tel.: fax: (58)663-81-41
email: [email protected]
www: www.pomozity.org
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.: 305-55-53 fax: 305-53-86
email: [email protected]
www: www.farr.org.pl
Fundacja Autyzm W Rodzinie
ul. Fryderyka Chopina 42
80-268 Gdańsk
tel.: (58) 520 38 30 fax: 520 38 31
email:
www: 

Więcej

Stowarzyszenia w Trójmieście

Instytucje pomagające

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk
tel.: 347-69-97  i  0 505 085 888
email: [email protected]
www: www.promyknadziei.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
ul. Kołobrzeska 57
80-397 Gdańsk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Osa
ul. Warzywnicza 10a
80-383 Gdańsk
tel.: 301 98 72
email: [email protected]
www:osa-stow.republika.pl/

Więcej

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucje pomagające

GOPS realizuje zadania własne(na przykładzie gminy Somonino), własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają interwencji socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
udzielanie rodzinom i osobom pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym organizacji opieki i usług domowych oraz pielęgnacyjnych,

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966